Regnbågen

VÄLKOMMEN TILL REGNBÅGEN!


Under läsåret 19/20 arbetar vi med Lärande lek, där leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.

Vi observera barnens lekar, reflektera tillsammans över vad vi ser och därigenom utveckla lekarnas innehåll, både rumsligt och materialmässigt tillsammans med barnen. Genom det blir barnen delaktiga och får inflytande över sin utbildning.

Vårt prioriterade mål relaterat till projektet utifrån vår läroplan (Lpfö 18)

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att uveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära”

Natur och teknik

Inom detta delområde har vi valt att rikta in oss på konstruktion. Vi kommer att introducera olika material och låta det vara tillgängligt för barnen. Barnens konstruerande kommer att uppmuntras och deras idéer kommer att tas tillvara för att utveckla konstruktionen vidare. Genom att låta barnen konstruera på olika sätt och med olika material får det på ett lekfullt sätt undersöka hållfasthet och stabilitet.