Regler för förskoleplats

Regler för förskoleplats på Fyrens förskola

För att få förskoleplats ska barnet ha fyllt ett år. Förskoleplats erhålls under den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar, med följande tillägg:

–       Förskolebarn vars vårdnadshavare är arbetssökande har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar/vecka.
–       Förskolebarn vars vårdnadshavare är föräldraledig med annat syskon har rätt till 15 timmar/vecka.

Man får alltså inte lämna barnet på förskolan när man är ledig eller har semester.

Skiftarbete
Barnet/barnen får lämnas max 15 timmar/vecka vid skiftledighet. Dessa tider läggs i samråd med personalen på aktuell avdelning. I regel är det 8.30 – 13.30 tre dagar/vecka som gäller.

Vid eftermiddagsarbete lämnas barnen tidigast kl. 11.00.

Närvaro på förskolan
All hämtning och lämning sker inom de tider som angivits i barnet/barnens schema. Vill ni ändra tid, kontakta personalen på din avdelning. Var gärna ute i god tid.

Är barnet sjukt eller ledigt ska detta meddelas förskolan via Tyra.

Om man som vårdnadshavare är hemma och vårdar ett sjukt syskon har det syskon som är friskt rätt att vara i förskolan 15 timmar per vecka, med tiderna 8.30-13.30 förlagt tisdag, onsdag och torsdag.
Har barnet redan varit på förskolan 15 timmar eller mer aktuell vecka, är 15 timmars potten redan uppfylld och även det friska barnet ska vara hemma.

Avgiftsfri allmän förskola
Alla tre-, fyra- och femåringar har rätt till avgiftsfri allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola omfattar 525timmar per läsår (hösttermin och vårtermin) och följer grundskolans läsårstider. Det innebär att samtliga lov och ledigheter för grundskolan också gäller allmän förskola med vissa justeringar.

Vistas barnet på förskolan något under sommarlovet debiteras de enligt gällande förskoletaxa för hela sommarperioden.

Tre-, fyra- och femåringar i behov av mer förskoletid än 15 timmar/vecka debiteras enligt gällande förskoletaxa.

Köregler
Turordningen i kön regleras genom ert anmälningsdatum. Anmälan lämnas när som efter det att barnet är fött. Vi tillämpar syskonförtur.

Vi har rätt att frångå våra köregler om syftet är att förhindra en stor disproportionerlig ålderssammansättning i en barngrupp. Det innebär att om vi endast kan erbjuda plats till barn i en viss ålder, på grund av en barngrupps konstellation, får vi göra det även om barnet inte står först i kön.

En första kontakt tas med rektor, Sandra Rydsten, se längre ner på denna sidan.

Introduktion
Vi tillämpar föräldraaktiv introduktion och här följer en kortfattad beskrivning av det.

Introduktionsperioden är förlagd till två veckor. En vårdnadshavare är med under introduktionen och kommer sedan att kunna lämna kortare stunder som sedan utökas. De sista dagarna kommer barnet att vara på förskolan själv. Som vårdnadshavare ska man då vara anträffbar och ha möjlighet att komma om det skulle behövas. (Det går bra att arbeta om det då finns möjlighet att avbryta om komma vid behov, ca 20 min).

Introduktionen är olika för olika barn och kan behöva att utökas vid behov. Tänk på att det kan vara bra att ha lite kortare dagar i början då det är stor skillnad att vistas i grupp mot att vara hemma.

Tänk på att ange datum för önskad placering två veckor innan ni börjar arbeta eller studera.

Introduktionen på två veckor är avgiftsfri.

Avgift
Avgiften debiters enligt gällande maxtaxa beräknad på er totala bruttoinkomst. Avgift debiteras 12 månader/år.
Har ni frågor om avgiften kontakta Sandra Rydsten, se nedan.

Förskoleavgift 2024

Sätta upp i kö?
För att sätta upp ert barn i kö behöver ni göra en formell anmälan. Kontakta förskolan på mail: info@fyrensforskola.se eller ring Sandra Rydsten på telefon 0706-774078 för att skapa en första kontakt och få blanketten för anmälan.

Fyrens förskola 171005